< p>

Nederlands Loodswezen BV wilde opnieuw een medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) doen onder haar medewerkers om te peilen hoe het scoort op zaken als (MVO) beleid, betrokkenheid, loopbaanmogelijkheden. Voor een succesvol onderzoek is heldere communicatie in alle fasen van het onderzoek van groot belang. Door medewerkers al in een vroeg stadium bij het onderzoek te betrekken, wordt de respons gunstig beïnvloedt. Ook na de meting is duidelijke communicatie belangrijk. De eerste resultaten delen we en we vertellen welke stappen er genomen gaan worden om te verbeteren. Dit zorgt voor meer betrokkenheid. Enkele weken voor de start van het onderzoek ontvingen de werknemers een creatieve direct mailing (DM) om de respons te vergroten. We maakten hierbij gebruik van het wederkerigheidsprincipe van Cialdini. Dat principe gaat uit dat iemand die iets (kleins) krijgt, meer dan normaal, geneigd is iets voor je terug te doen. Resultaat? 60% van de medewerkers vulden de enquête volledig in!

Nieuw!
4 vacatures